Organisatie


Organisatie, doel en stand van zaken.

Het EOA is een lokaal en interkerkelijk platform van allen die actief zijn of willen worden op het gebied van evangelisatie en missionair werk in Apeldoorn en omgeving.

Doel
Het doel is anderen te vertellen over de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Dit wil ze bereiken door het coördineren en faciliteren van door kerken en andere organisaties georganiseerde activiteiten.

Het bestuur bestaat uit:
– een voorzitter
– een secretaresse
– een penningmeester
– 2 leden
Het EOA-bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Het ontstaan van het EOA.
De start van het EOA ligt vele jaren terug. In de jaren tachtig werd er een grote landelijke Er-is-hoop-campagne georganiseerd door het Instituut voor evangelisatie, later Agapé. Er was een grote behoefte om dit als kerken samen op te pakken in samenwerking met plaatselijke organisaties die zich bezig hielden met evangelisatie. Ds. Erik Veenhuizen heeft hiertoe een aanzet gegeven en dit overleg jaren voortgezet en begeleid.

Het EOA werd een overleg met betrekking tot allerlei evangelisatie-activiteiten. Men ervoer het als een voordeel dat men van elkaar wist, wie welke activiteiten en waar ontwikkelde. Door de persoonlijke contacten wist men elkaar ook te vinden als er overleg buiten de bijeenkomsten om moest plaatsvinden.

Later ging de plaatselijke werkgroep Credo, die zich onder andere bezig hield met toerusten van christenen en nagenoeg hetzelfde nastreefde, in het EOA op.

Naast het uitwisselen van informatie was er altijd de mogelijkheid dat een plaatselijke of landelijke organisatie zich op een bijeenkomst presenteerde bijvoorbeeld: Youth for Christ, ICF, Present, Alpha-cursus, Vakantiebijbelfeest, Vrouwen-ochtenden, koffiebar, Gospel for Guests, enzovoort.  Daarnaast werden er ook eigen activiteiten opgezet, zoals een Paasmarkt, activiteiten met kerst, fakkeloptochten, de jaarlijkse kerkdienstenlijsten in de zomer voor hotels en campings, evangelisatie-acties op het Raadhuisplein en niet te vergeten de Lichtweek. Ook zijn er toerustingsbijeenkomsten georganiseerd.
Deze initiatieven kwamen bij EOA-deelnemers vandaan, die na overleg al dan niet collectief werden opgepakt.

Continuïteit.
De continuïteit bleek erg belangrijk. Niet alleen met betrekking tot de activiteiten, dit om doublures in acties te voorkomen, maar ook ten aanzien van de deelnemers. Door de voortdurende wisseling van personen in bijvoorbeeld de kerkelijke commissies en diverse organisaties was het een noodzaak om het doel van het EOA steeds weer onder de aandacht te brengen. Elke vergadering waren er wel personen die voor het eerst deelnamen en die de gang van zaken zich eigen moesten maken. Door de vorming van een bestuur dat de vergaderingen voorbereidde kon dit wat opgevangen worden.

Huidige stand van zaken.
Het EOA wil nog steeds gelegenheid bieden aan iedereen, die zich bezig houdt met het doorgeven van het Evangelie in Apeldoorn en omgeving, om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te netwerken. Vier keer per jaar wordt men uitgenodigd voor een overleg dat gehouden wordt in een van de deelnemende kerken of gemeentes. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat wordt toegestuurd. Ook al is men dan daarmee op de hoogte van wat er besproken is, het blijft belangrijk om wel aanwezig te zijn. Alleen dan is het mogelijk optimaal met elkaar mee te denken, ideeën uit te wisselen en mee te praten over actuele ontwikkelingen. Het overleg is vrijblijvend en de waarde ervan wordt bepaald door de aanwezigheid en de inbreng van de deelnemers.
Naast de vaste EOA-deelnemers worden ook andere kerken, gemeenten en anderen die actief zijn op evangelisatie-gebied, uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Daar wordt men geinformeerd over dat wat er zoal gebeurt in Apeldoorn.

Van de deelnemers wordt jaarlijks een kleine bijdrage gevraagd voor de lopende kosten.

Al geruime tijd heeft het EOA een website waar allerlei activiteiten worden vermeld.

Apeldoorn juni 2017

 

In Memoriam Ds. Erik Veenhuizen

Het artikel is met toestemming overgenomen van de website van het Evangelisch Werkverband.